חיפוש מאמרים

12343 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
פורטל Auto1 רכב שכור בחו"ל - מורה נבוכים

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: הלבנת הון עבירות מס

נושא המאמר: הוראות החלות על "נותני שירותי מטבע" - הלבנת הון - עבירות מס
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected]    שמור מאמר למועדפים

הוראות החלות על "נותני שירותי מטבע" - הלבנת הון - עבירות מס


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] כידוע, בחודש אוגוסט 2000 התקבל בכנסת חוק איסור הלבנת הון, תש"ס –2000 (להלן: "החוק"). תכלית חקיקת החוק היתה מאבק בהון שמקורו במעשי פשיעה על מנת לשמור על יציבות המערכות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות במדינה. הטיב לבטא זאת, השר צחי הנגבי בישיבת הכנסת מיום 19.4.1999, בקריאה הראשונה של הצעת החוק: "הצעת החוק שמונחת בפני המליאה התגבשה במסגרת המחויבות להגביר את המאבק כנגד עבריינות בתחום הסמים המסוכנים ונגד פשע מאורגן, כאשר התופעה של הלבנת הון מלווה את התחומים הללו והולכת ותופסת לה דפוסים מתוחכמים, מורכבים יותר והיקפה גם הוא משמעותי יותר". הלבנת הון מוגדרת בסעיף 3 לחוק כעשיית פעולה ברכוש, שהוא רכוש שמקורו בעבירה או ששימש לביצוע עבירה או שאיפשר לביצוע עבירה, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו. לעניין זה הוגדרה "עבירה" כאחת העבירות המנויות בתוספת לחוק, ו- "פעולה ברכוש" הוגדרה בחוק כ-"הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור". החוק, והצווים שהוצאו מכוחו, מטילים חובות זיהוי, דיווח ושמירת מסמכים על גופים פיננסיים שונים אשר יש ביכולתם לסייע במאבק בהלבנות הון, בין היתר, תאגידים בנקאיים, חברי בורסה, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, מנהלי קופות גמל, בנק הדואר ונותני שירותי מטבע. החוק מגדיר "נותן שירותי מטבע": "מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג", כאשר סעיף 11ג לחוק קובע כי חובת רישום במרשם תחול על מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים הבאים: (1) המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; (2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; (3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; לענין סעיף זה, "נכסים פיננסיים" - מזומנים, המחאות נוסעים, שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים; (4) החלפת שטרות כסף; (5) ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב". הבקשה לרישום מוגשת לרשם של נותני שירותי מטבע (עובד במשרד האוצר אשר מונה על ידי שר האוצר), והיא כוללת את הפרטים הבאים, אשר אמורים להיות מגובים במסמכים: פרטי זהות של המבקש (שם, ת.ז., מען, במידה והמבקש הוא חברה- מסמכי התאגדות ופרטי זיהוי של נושאי משרה, במידה והמבקש הוא נאמן- פרטי זיהוי ומען של הנהנה); מענם של הסניפים שברצונו של המבקש להפעיל, בציון הסניף הראשי, וכן שמם של מנהלי הסניפים; פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש, אם יש לו. סעיף 11ה לחוק קובע את התנאים לרישום נותן שירותי מטבע: מבקש רישום שהוא יחיד - הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל; מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד בישראל - לפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא בגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל; מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל - במדינה שבה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם כדין בישראל. בנוסף נדרש כי מבקש הרישום, או נושא משרה במידה ומבקש הרישום הנו תאגיד, לא הורשע בעבירה (לרבות בעבירה דומה במדינה אחרת) לפי סעיפים 3 (איסור הלבנת הון) ו-4 (איסור עשיית פעולה ברכוש אסור) לחוק או בעבירה שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע. במידה וישנו שינוי באחד הפרטים האמורים לעיל, יש להודיע לרשם, בכתב, תוך 7 ימים מהיום שבו נודע לנותן שירותי המטבע על השינוי. הפסיק המבקש לתת שירותי מטבע, יודיע על כך לרשם תוך 7 ימים מהיום ה- 101 שבו חדל, ברציפות מלתת שירותי מטבע. סעיף 11ט לחוק מאפשר לרשם למחוק מהמרשם נותן שירותי מטבע או להתלות את הרישום, אם נוכח כי נותן שירותי המטבע הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק ו/או הפר הוראה אחרת על פי החוק ו/או תנאי מתנאי הרישום חדל להתקיים בנותן שירותי המטבע, ובלבד שלפני ההחלטה על מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם, ייתן הרשם לנותן שירותי המטבע הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם. סעיף 11יב לחוק קובע כי נותן שירותי מטבע העוסק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם, או שלא נתן הודעה בכתב לרשם על שינויים, כאמור לעיל, דינו - מאסר שנה או קנס בשיעור של עד 606,000 ₪. מכוח החוק, קבע שר האוצר את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) תשס"ב-2002 (להלן: "הצו"). סעיף 6 לצו קובע מהן הפעולות החייבות בדיווח לרשות לאיסור לבנת הון. (1) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(5) לחוק [ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב] - כאשר שווי השירות שניתן הוא 500,000 ₪ לפחות, אלא אם ניתן השירות במזומן או בהמחאות נוסעים או במטבע חוץ, שאז חובת הדיווח תחול כאשר שווי השירות שניתן הוא 50,000 ₪ לפחות; (2) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (4) לחוק [המרת מטבע; מכירה או פדיון של המחאות נוסעים; קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; החלפת שטרות כסף] - כאשר שווי השירות שניתן הוא 50,000 ₪ לפחות; (3) פעולות של מבקש השירות הנחזות בעיני נותן השירות כבלתי רגילות, כגון: פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח (פיצול פעולות או פעולות בסכום הנמוך במעט מרף הדיווח); הצהרה כוזבת של מבקש השירות; פעילות מסוג העמדת נכסים פיננסיים כאשר צד אחד של העסקה לא מזוהה; כאשר שירות המטבע שניתן אינו אופייני, לדעת נותן שירותי המטבע, למקבל השירות, וכיו"ב. סעיף 2 לצו קובע כי לגבי כל פעולה החייבת בדיווח , כאמור לעיל, ירשום נותן השירות לגבי מבקש השירות ומקבל השירות, בטרם מתן השירות, פרטי זיהוי כדלקמן, ויאמתם במסמכים: שם; מספר זהות; ביחיד - תאריך לידה ומין; בתאגיד - תאריך ההתאגדות; מען. בנוסף, בהתאם לסעיף 4 לצו, לפני מתן שירותי מטבע החייבים בדיווח, ידרוש נותן השירות ממבקש השירות הצהרה, כי הוא פועל בעבור עצמו, או לחלופין כי הוא אינו מקבל השירות. במידה ומבקש השירות אינו מקבל השירות, ידרוש נותן השירות, מלבד פרטי זיהוי של מקבל השירות, גם העתק כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות. סעיף 7 לצו קובע את פרטי הדיווח שיש להעביר לרשות לאיסור הלבנת הון: (1) פרטי זיהוי של נותן שירותי המטבע, לרבות מספר רישומו של נותן שירותי המטבע במרשם, ומספר הרישום של הסניף שבו ניתן שירות המטבע ומענו. (2) פרטי הפעולה המדווחת, לרבות: (א) תאריך ביצוע הפעולה; (ב) סכום הפעולה במטבע ישראלי; (ג) סוג השירות שניתן וסוגי המטבע שבהם בוצעה הפעולה; (ד) בפעולה מסוג העמדת נכסים פיננסיים יש לדווח על פרטי הנכסים הפיננסיים הכלולים בפעולה, לרבות מספר הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, וכיו"ב; (ה) בפעולות מסוג ניכיון שטרות יש לדווח על פרטי השטרות המנוכים ולצרף העתקים שלהם משני הצדדים; (ו) בדיווח על פעולות הנחזות כבלתי רגילות יש לדווח אודות סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותיה; (3) פרטי מבקש השירות ומקבל השירות. סעיף 9 לצו מחיל על נותן שירותי המטבע חובה לשמור על הצהרת המקבל ועל מסמכי הזיהוי, וכן את כל פרטי הדיווח הנדרשים לפי סעיף 7 לצו, לתקופה של 7 שנים לפחות מתום השנה שבה ניתן שירות המטבע. סעיף 10 לצו קובע כי על נותן שירותי המטבע למסור לרשם או למי שיסמיך, לפי דרישה, מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובותיו. יצוין, כי על הרשם, וכן על מי שמוסמך על ידו, חלה חובת סודיות לגבי מסמכים, ידיעות והסברים שנמסרו לו. סעיף 3(ב) לחוק קובע את הסנקציה בגין אי מילוי חובות הדיווח. על פי הסעיף, מי שמוסר מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, דינו - מאסר עד עשר שנים וקנס עד לסכום של 4,040,000 ₪. חשוב להדגיש כי בתי המשפט מודעים לכך שישנם גורמים, כגון נותני שירותי מטבע, אשר אינם קשורים במישרין לפעילות העבריינית, אולם יש בידיהם כדי לסייע בהלבנת ההון, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ועל כן יש להקשיח את המדיניות כלפיהם על מנת למגר את התופעה של הלבנת הון. כך נקבע לעניין זה בתיק- ב.ש. 9416/03 ENS קרדיט בע"מ נ´ מדינת ישראל: "מטרתו של סעיף 3(ב) היא שלא לאפשר לאנשים המבצעים את עבירות המקור, להלבין את הכסף, על ידי העברתו למעגל רחוק יותר של אנשים שעיסוקם בשווקים הפיננסים, על מנת שאלו יעשו פעולות באותו רכוש שיאפשרו להטמיעו במערכת הפיננסית ככסף לגיטימי. הפשע המאורגן הופך מתוחכם יותר ויותר. ראשי הפשע המאורגן, ככלל אינם "מלכלכים ידיהם" בביצוע העבירות עצמן, ולכן קשה יותר יותר להגיע אליהם ולהעמידם לדין... סעיף 3(א) לחוק עוסק באותם אנשים שביצעו את עבירות המקור במישרין או בעקיפין. אולם, בכך לא היה די. היה ברור כי ניתן יהיה בקלות יחסית להתחמק מזרועות החוק, ע"י העברת הכספים למעגל מרוחק יותר של אנשים, שאינם מעורבים בפשע עצמו. אנשים בעולם הפיננסי, שתמורת עמלה מתאימה יבצעו פעולות ברכוש, כדי להתחמק מאותם דיווחים שמטרתם מעקב אחר מקורם של כספים, בעיקר בסכומים גבוהים". רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: [email protected]
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) [email protected] שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]