חיפוש מאמרים

12307 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
על ההבדלים בין אימון אישי לטיפול פסיכולוגי

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מיסוי מיסים מס הכנסה הטבות במס

נושא המאמר: מיסוי הכנסות משוק ההון לאור תיקון 147 לפקודת מס הכנסה - מיסוי - מס הכנסה - הטבות במס
מאת: פאהן קנה ושות' (מחלקת המיסים)    שמור מאמר למועדפים

. יחידים במסגרת התיקון קיימת אבחנה לעניין שיעורי המס בין "בעל מניות מהותי" לבין יחיד שאינו "בעל מניות מהותי". ככלל, "בעל מניות מהותי" מוגדר כמי שמחזיק במישרין או בעקיפין ב – 10% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני האדם (ראה הגדרה בנספח א'). בתיקון נקבע כי ככלל, שיעור המס שיחול על הכנסות משוק ההון (רווח הון, ריבית ודיבידנד) בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" יהיה 20% החל מינואר 2006, ואילו ביחס ל"בעל מניות מהותי" יחול שיעור מס של 25% בגין רווח הון והכנסות מדיבידנד, ומס שולי על הכנסות ריבית מחברה בשליטתו. ככלל, שיעורי המס שנקבעו בתיקון יחולו באופן "רטרואקטיבי" על רווח ההון שנצמח החל מיום 1.1.2003 (לא יבוצע פיצול של רווח הון שנצמח מיום 1.1.2003 ועד ליום 31.12.2005 ואילך). לפיכך, נקבע כי במהלך חודש דצמבר 2005 ניתן לבצע "מכירה רעיונית" של ניירות הערך, כך שעל רווח הון שיצמח עד מועד ה"מכירה הרעיונית" יחולו שיעורי המס כפי שחלים ערב התיקון. להלן יפורטו עיקרי היבטי המס ביחס ליחידים כאמור. 1.1 הכנסות משוק ההון בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" א. רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה 1. החל מיום 1.1.2006 מכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה הן בישראל והן בחו"ל, תהא חייבת במס בשיעור של 20% (חלף 15%) על רווח ההון הריאלי שנצבר מיום 1.1.2003. רווח ההון האינפלציוני יהיה פטור ממס. 2. רווח הון ממכירת אג"ח, נייר ערך מסחרי, מילווה, שאינם צמודים למדד (או לשער החליפין), יחויב במס בשיעור של 15%, ויראו את כל הרווח כרווח הון ריאלי. 3. ניירות ערך זרים - רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך זרים, שנרכשו עד לתום שנת המס 2005 יחויב במס בשיעור של 35% בגין רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 ובשיעור של 20% בגין יתרת רווח הון הריאלי. חלוקת רווח ההון הריאלי על פני התקופות תעשה באופן לינארי, על פי היחס שבין מספר הימים שחלפו ממועד הרכישה ועד ליום 31.12.2004 לבין מספר הימים בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה. 4. תביעת הוצאות ריבית - על אף האמור לעיל, רווח הון ריאלי כאמור יחויב במס בשיעור של 25% בידי יחיד שידרוש בחישוב רווח ההון, ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה. לעניין זה ראה טבלה המרכזת את שיעורי המס שיחולו בגין הכנסות מרווח הון ריאלי בשוק ההון החל מ- 1.1.2006 בנספח א'. ב. רווח הון ממכירת ניירות שאינם נסחרים 1. החל מיום 1.1.2006, רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך שאינו נסחר בבורסה, שמועד רכישתו הינו לאחר ה-1.1.2003, בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי", יהא חייב במס בשיעור של 20%. 2. על אף האמור לעיל, רווח הון ריאלי כאמור שנצמח לאחר ה-1.1.2003, יחויב במס בשיעור של 25% בידי יחיד שידרוש בחישוב רווח ההון, ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה. 3. רווח ההון הריאלי במכירת נייר ערך שאינו נסחר בבורסה, ונרכש לפני ה-31.12.2002, יתחייב במס בשיעור של 20% בגין חלק רווח ההון הריאלי שנצמח לאחר ה-1.1.2003 ובשיעור המס השולי בגין רווח ההון הריאלי המיוחס לתקופה שעד 31.12.2002. רווח ההון האינפלציוני שנצמח עד 31.12.1993 יתחייב במס בשיעור של 10%, כאשר הרווח האינפלציוני שנצמח החל מיום 1.1.1994 יהיה פטור ממס. רווח ההון הריאלי יוקטן בסכום הרווחים הראויים לחלוקה בחברה שמניותיה נמכרות, בגובה חלקו של המוכר בזכות לרווחים. ג. הכנסות ריבית 1. החל מיום 1.1.2006 יחיד יהיה חייב במס בשיעור של 20% על הכנסות מריבית ריאלית באפיקי השקעה צמודי מדד או מט"ח, ובשיעור של 15% בגין הכנסות מריבית באפיקי השקעה שאינם צמודים למדד. 2. שיעורי המס האמורים יחולו הן ביחס להשקעות בנכסים הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר והן ביחס לנכסים שאינם נסחרים (להבדיל מהוראות החוק טרם התיקון). 3. הוראות התיקון יחולו רק על ריבית ודמי ניכיון שנצמחו מיום 1.1.2006, כאשר לגבי תשלומים לקופת גמל יחול שיעור המס 20% לגבי תשלומים ששולמו לקופת גמל החל מיום 1.1.2006, ולגבי תוכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני פרסום החוק, יחול שיעור מס של 20% על ריבית שהופקה או נצמחה לאחר המועד שבו ניתן היה למשוך סכומים מהתוכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון. חישוב הריבית שנצברה מיום ה-1.1.2006 יבוצע באופן לינארי על פי היחס שבין התקופה מיום ה-1.1.2006 עד לתום התקופה שבשלה נצברה הריבית, לבין התקופה שמיום בו החלה צבירת הריבית עד יום סיום תקופת צבירת הריבית. 4. על אף האמור לעיל, יחיד יהיה חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור מס שולי בהתקיים התנאים הבאים: א. הריבית היא הכנסה לפי סעיף 2(1) או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו או שהיא חייבת ברישום כאמור. ב. היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל הנכס עליו משולמת הריבית. ג. קיימים יחסי עובד – מעביד או יחסי ספק – לקוח או שקיימים יחסים מיוחדים אחרים בין משלם הריבית למקבלה, אלא אם הוכח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב מבלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים כאמור. ד. הריבית שולמה מקרן השתלמות לפני התקופות האמורות בסעיף 9(16א) או (16ב) או ששולמה מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 3(ד) לפקודה. לעניין זה ראה טבלה המרכזת את שיעורי המס בגין הכנסות מריבית בשוק ההון החל מ- 1.1.2006 בנספח ב'. ד. הכנסות מדיבידנד 1. עד לתיקון שיעור המס שחל על הכנסות מדיבידנד בידי יחיד היה 25%. בתיקון נקבע כי שיעור המס בגין הכנסות מדיבידנד בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" יופחת ל-20% החל מיום 1.1.2006. 2. שיעור המס המופחת יחול אף לגבי הכנסות מדיבידנד בגין ניירות ערך זרים. 3. קרנות נאמנות - רווחים שחולקו מקרן נאמנות חייבת לבעל יחידה שהוא יחיד, וההכנסה בידיו אינה מהווה הכנסה מעסק – פטורים ממס. רווחים שחולקו מקרן נאמנות פטורה לבעל יחידה שהינו יחיד וההכנסה בידיו אינה מהווה הכנסה מעסק – חייבים במס בשיעור של 20%. מעמדה של קרן נאמנות מעורבת יבוטל וקרן כאמור תהפוך החל מיום 1 בינואר 2006 לקרן נאמנות פטורה. 4. במסגרת התיקון הופחתו שיעורי המס בגין הכנסות מדיבידנד בידי חברה משפחתית מ-25% ל-20% ובלבד שהחברה אינה "בעל מניות מהותי". לעניין זה ראה טבלה הפרטת את שיעורי המס שיחולו בגין הכנסות מדיבידנד לפני ואחרי תיקון 147 בנספח ג'. 1.2 הכנסות משוק ההון בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" האמור לעיל יחול על הכנסות בידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בשינויים הבאים: 1. רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך שבו המוכר הינו יחיד שהוא "בעל מניות מהותי" במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, יתחייב במס בשיעור של 25%. 2. הכנסות מדיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, יתחייבו במס בשיעור של 25%. 3. הכנסות מריבית מחבר בני אדם בו היחיד הינו "בעל מניות מהותי", יחויבו במס על פי שיעור המס השולי. 1.3 "מכירה רעיונית" בחודש דצמבר 2005 במטרה לאפשר מעבר משיעורי המס שחלים עד 31.12.2005 לשיעורי המס שיחולו החל מיום 1 בינואר 2006, יחיד (לרבות "בעל מניות מהותי") יוכל לבצע "מכירה רעיונית" של ניירות הערך שבבעלותו במהלך חודש דצמבר 2005 בהתאם למחיר נייר הערך בבורסה ביום ביצוע ה"מכירה הרעיונית". ראה הרחבה בסעיף 4.1. 2. חברות 2.1 חברות שלא חלות עליהן הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה א. רווח הון מניירות ערך נסחרים בשנים 2006-2009 רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך נסחרים, בידי חברה שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים בשל אינפלציה לא חלות בקביעת הכנסתה בעת פרסומו של תיקון 147, יחויב במס בשיעור קבוע של 25% (חלף מס בשיעור של 15% או 10% כפי שחלו עובר לתיקון 147). משנת 2010 ואילך רווח הון כאמור יחויב במס בשיעור מס חברות (25%). ב. רווח הון מניירות ערך שאינם נסחרים בשנים 2006-2009 רווח הון ריאלי מניירות ערך שאינם נסחרים ימשיך ויחויב במס החל בשנת 2005 בשיעור של 25%. משנת 2010 ואילך רווח הון כאמור יחויב במס בשיעור מס חברות (25%). ג. ריבית ודיבידנד על הכנסות ריבית ודיבידנד ימשיכו לחול שיעורי המס כפי שחלו טרם התיקון. ד. מכירה רעיונית בחודש דצמבר 2005 חברות שלא חלות עליהן הוראות חוק התיאומים בשנת 2005 יוכלו לבצע מכירה רעיונית של ניירות הערך הנסחרים בחודש דצמבר 2005 בדומה ליחידים. ראה סעיף 4.1. 2.2 חברות שחלות עליהן הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה על חברות כאמור יחולו שיעורי המס כפי שפורטו לעיל ביחס לחברות שלא בתחולת הוראות חוק התיאומים ובכפוף לחריג המפורט להלן ביחס לניירות ערך נסחרים. במסגרת התיקון בוטלו הוראות סעיף 6 לחוק התאומים בשל אינפלציה. משמעות הדבר הינה כי מיום 1.1.2006 חברה תחויב במס בגין רווחיה מניירות ערך על פי הוראות פרק ה' לפקודה, בשיעור מס חברות. לפיכך, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך נסחרים בידי חבר בני אדם שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים חלו בקביעת הכנסתו ערב התיקון, יתחייב בשנות המס 2006-2009 על פי שיעור מס החברות החל במועד מכירת נייר הערך. 3. קיזוז הפסדים ביחס ליחידים וחברות שלא בתחולת הוראות חוק התיאומים התיקון מבטל את שיטת הקיזוז בשני סלים נפרדים הנהוגה כיום (ניירות ערך ישראלים וניירות ערך זרים). לפיכך החל משנת המס 2006 ניתן יהיה לקזז הפסדים מניירות ערך ישראלים גם כנגד רווחים מניירות ערך זרים ולהיפך. כמו כן, ניתן יהיה לקזז הפסדים שוטפים מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד ששלומו בשל אותו נייר ערך, או כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%. בתיקון נקבעו הוראות מעבר לעניין קיזוז הפסדים שנצברו עד 31.12.2005 ולא קוזזו כמפורט להלן : 1. הפסדים שנצמחו ליחידים ולחברות שלא בתחולת הוראות חוק התיאומים ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בישראל בשנים 2003-2005 והמס בגינם לא קוזז עד ליום 1.1.2006 ניתנים לקיזוז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל, אגרת חוב של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה, והחל משנת 2007 – כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד הכנסות מריבית או דיבידנד מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%. 2. הפסדים כאמור מניירות ערך זרים, ניתן לקזז בשנת 2006 רק כנגד רווח הון ממכירת נייר ערך זר ובשנת 2007 ואילך כנגד כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%. 3. לגבי נישומים בתחולת הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה נקבע כי הפסד ריאלי מניירות ערך לפי סעיף 6 להוראות חוק התיאומים הניתן להעברה ולא קוזז עד ליום 1.1.2006 ניתן לקיזוז רק כנגד הכנסות ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה. 4. יודגש כי הפסדים כאמור שיועברו לשנות המס 2006 ואילך, לא יהיו ניתנים לקיזוז מרווחי הון שאינם משוק ההון. לעניין זה ראה טבלאות בנוגע לקיזוז הפסדים לפני ואחרי תיקון 147, לרבות הוראות המעבר בנספח ד'. 4. היערכות לקראת שנת המס 2006 לאור השינויים הצפויים במיסוי שוק ההון, בעקבות תיקון 147, שיכנס לתוקפו החל מ- 1 בינואר 2006, קיימת חשיבות רבה להערכות מוקדמת לקראת שנת המס 2006, בכל הקשור לתכנון המס, כמפורט להלן. 4.1 "מכירה רעיונית" כאמור, במהלך חודש דצמבר 2005 תינתן למשקיעים (כפי שיפורטו להלן) אפשרות לבקש שיראו את ניירות הערך שברשותם (לרבות ניירות ערך זרים ויחידה בקרן נאמנות מעורבת) כאילו נמכרו ונרכשו מחדש (מכירה רעיונית), ובלבד שנמכרו כל ניירות הערך מאותו סוג (או כל היחידות שהיו לו באותה קרן נאמנות). "מכירה רעיונית" כאמור תתבצע כמכירה מחוץ לבורסה, באמצעות חבר בורסה בישראל, במחיר של תום יום המסחר. הנישומים הרשאים לבצע מכירה רעיונית: 1. יחיד, לרבות "בעל מניות מהותי". 2. חבר בני אדם שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים או הוראות סעיף 130א לפקודה אינן חלות בקביעת הכנסתן. 3. מי שחלו לגביו הוראות סעיף 101 לפקודה. 4. קרן נאמנות חייבת. 4.2 שיקולים בעת ביצוע "מכירה רעיונית": 1. ביצוע מכירה כאמור של ניירות ערך נסחרים תאפשר למוכר ליהנות משיעורי המס החלים בשנת המס 2005. עם זאת, בהתאם לתיקון, מכירה רעיונית תחייב תשלום מס מיידי, כך שעשויה להתעורר בעיה תזרימית לצורך מימון תשלום המס. בהקשר זה ייתכן ובתנאים מסוימים ניתן יהיה לדחות את תשלום המס לתקופה מוגבלת תוך חיוב בריבית והפרשי הצמדה עד ליום התשלום (בהתאם לפרסומים שונים תתאפשר דחייה כאמור ל"בעל מניות מהותי" במסגרת הסדר פרטני עם פקיד השומה). 2. לאור העובדה ששיעור המס החל על "בעל מניות מהותי" במכירת מניות הנסחרות בבורסה צפוי לעלות לשיעור של 25% חלף מס בשיעור של 15% הרי שהתמריץ לבצע מכירה רעיונית בידי בעלי מניות כאמור הנו גבוה יותר לעומת בעל מניות שאיננו "בעל מניות מהותי" (שיעור המס בידי יחיד כאמור עולה מ – 15% ל –20%). עם זאת, סביר שחבות המס האבסולוטית תהא גבוהה יותר בהשוואה לבעל מניות שאיננו בעל מניות מהותי. 3. במכלול השיקולים ביחס לביצוע מכירה רעיונית, יש לבחון את הסיכון לירידת מחיר המניה או נייר הערך מתחת למחיר בו בוצעה המכירה הרעיונית. עם זאת, יש להדגיש כי במידה ונוצר הפסד כאמור, הפסד זה החל משנת המס 2006, ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון אחרים, לרבות ניירות ערך נסחרים בבורסה בחו"ל, ניירות ערך שאינם נסחרים וכן כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד כאמור לעיל, ולרבות רווחי הון (ושבח) שאינם משוק ההון. 4. חשוב לציין כי מכירה רעיונית אפשרית רק ביחס לניירות ערך המוחזקים בידי חבר בורסה בישראל ומחייבת מכירת כל ניירות הערך מאותו סוג. לפיכך לא ברור מה דין ניירות ערך זהים הנמצאים בידי ברוקר בחו"ל וחבר בורסה בישראל. 5. יש לציין כי "מכירה רעיונית" אפשרית גם ביחס לניירות ערך בהם גלום הפסד, כך שבמידה וקיים צורך בשנת 2005 ביצירת הפסדים מניירות ערך ניתן להיעזר בהוראות "המכירה הרעיונית". 6. מכירה רעיונית בידי חברות שלא בתחולת חוק התיאומים – בעת ביצוע מכירה רעיונית בידי חברות שאינן בתחולת הוראות חוק התיאומים יש לזכור כי חלוקת הרווח לבעלי המניות לאחר ביצוע המכירה תחויב במס נוסף בשיעור של 25% (בהנחה ועסקינן ב"בעל מניות מהותי"). כך לדוגמא ביצוע מכירה רעיונית למניה שמוחזקת על ידי חברה כאמור תחויב במס בשיעור של 15% בגין המכירה הרעיונית ועל הרווח יחול מס נוסף בעת חלוקתו כדיבידנד בשיעור של 25%. כך שסך נטל המס הכולל הנו 36.25%. במקרים כאמור יש לבחון אפשרות של סיווג החברה כחברה משפחתית בשנת 2006 או בשנות המס שלאחריה ומיסוי הרווח בידי החברה המשפחתית בשיעור מס של 20% או 25% (במידה ועסקינן בבעל מניות מהותי) ללא חיוב נוסף בגין חלוקת הרווח כדיבידנד. 5. שיקולים נוספים 5.1 קיזוז הפסדים כפי שפורט לעיל, קיימות הוראות שונות ביחס ליכולת ניצול הפסדים שנוצרו בשנת המס 2005 מניירות ערך נסחרים לעומת הפסדים שנוצרו החל בשנת המס 2006. בהקשר זה יש לשקול את האמור להלן: א. יחידים 1. הפסדי הון מניירות ערך נסחרים בבורסה בישראל שנוצרו עד שנת המס 2005 ניתנים לקיזוז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח מניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ואילו בשנת המס 2007 ואילך כנגד רווח מכל נייר ערך וכן כנגד ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%. 2. לעומת זאת, הפסד שנוצר בשנת המס 2006 ואילך מנייר ערך הנסחר בבורסה בישראל ניתן לקיזוז בשנת המס כנגד כל רווח הון וכן כנגד שבח מקרקעין וכן כנגד ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 25%. עם זאת יתרת הפסד שתועבר לשנת המס 2007 תהא ניתנת לקיזוז רק כנגד רווח הון או שבח ללא יכולת לקזז כנגד ריבית או דיבידנד. ב. חברות עליהן חלות הוראות חוק התיאומים 1. ראוי לציין כי סעיף 6 לחוק התיאומים (לפני ביטולו בתיקון) הגדיר רווח ריאלי מניירות ערך כהכנסה מעסק לעניין קיזוז הפסדים, ולפיכך ניתן היה לקזז הפסד מועבר מעסק כנגד רווח הון ריאלי מניירות ערך. לאור ביטול סעיף 6 לחוק התיאומים והעדר הוספת הוראה דומה בתיקון במסגרת סעיף 92 לפקודה, הרי שקיזוז כאמור משנת המס 2006 אינו אפשרי (בהנחה ורווח ההון איננו מסווג כ"רווח הון בעסק"). לפיכך על חברות בעלות הפסדים מועברים מעסק לשקול ביצוע מכירה של ניירות ערך בהם גלום רווח עוד בשנת 2005 במטרה לקזז את ההפסדים המועברים מעסק מרווח ההון הריאלי. 2. ביחס לניירות ערך בהם גלום הפסד, הרי שדחיית המכירה של נייר הערך כאמור לשנת המס 2006 תיצור הפסד הניתן לקיזוז מרווחי הון מניירות ערך נסחרים ולא נסחרים וכן כנגד שבח מקרקעין והכנסות מריבית ודיבידנד (ובלבד ששיעור המס עליהם גבוה מ-25%). 5.2 החזקת ניירות ערך נסחרים בחברה שמחוץ להוראות חוק התיאומים טרם תיקון 147 רווחי הון מניירות ערך נסחרים בידי חברה שלא חלות עליה הוראות חוק התאומים חויבו בשיעורי המס החלים על יחידים (15% או 10%) על פי העניין. כאמור החל משנת המס 2006, רווח הוון מניירות ערך נסחרים כאמור עולה ל – 25% ולפיכך האטרקטיביות שבהחזקה כאמור פוחתת.


מיסוי הכנסות משוק ההון לאור תיקון 147 לפקודת מס הכנסה - מיסוי - מס הכנסה - הטבות במס

www.gtfk.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י פאהן קנה ושות' (מחלקת המיסים) שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]