חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
ITIL הוא ה-ERP של ה-IT

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: העברה בינלאומית מחירי העברה פקיש שומה מס הכנסה

נושא המאמר: מחירי עברה בעסקה בין-לאומית (Price Transferring)
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il

נישומים רבים, כדוגמת חברות למשל, נוהגות לקבוע מחירים למוצריהם, לשירות או לאשראי שהם נותנות בדרך קבע עם במחירים שנקבעים על ידי הצדדים לעסקה, לאחר מספר שנים שבהן בוצעו עסקאות רבות עם אותם מחירים כאמור, מוציא פקיד השומה לאותן חברות שומות משום שמחירי שנקבעו בעסקה אינם עולים בקנה אחד עם תנאי השוק. משמעו של התעלמות מקביעת מחירי העברה בין צדדים לעסקה אשר שוררים ביניהם יחסים מיוחדים הינה מכת מוות לחברה. שכן, גם לו יחפצו אותן חברות, ברב המקרים אין באפשרותן לשלם את השומות שהוצאו להן, משום שאותן שומות נפלו עליהם כרעם ביום בהיר.

מחירי העברה בינלאומיים - סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), אשר הוסף במסגרת תיקון מספר 132 לפקודה, קובע כללים לעניין מחירי העברה בין צדדים קשורים בעסקה בינלאומית. מטרת כללים אלה היא למנוע את האפשרות להסיט רווחים בין צדדים קשורים למדינה בה שיעורי המס נמוכים יותר.

עסקה בינלאומית היא עסקה שנעשתה בין צדדים שיש ביניהם יחסיים מיוחדים, ואחד או יותר מהצדדים לעסקה הוא תושב חוץ או שההכנסה מהעסקה היא הכנסה החייבת במס גם מחוץ לישראל. בעסקאות בינלאומיות בהם מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, אשר נקבעו בהן מחירים שהיו שונים מהמחיר בעת עריכת עסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון מבלי שקיימים ביניהם יחסים מיוחדים, יראו את העסקה כאילו נעשתה לפי תנאי השוק. הפקודה מגדירה את המונח "יחסים מיוחדים" כך: "לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר"

מכוח סעיף 85א(ג) לפקודה, בסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהצדדים לעסקה את כל המסמכים והנתונים המצויים בידם הנוגעים לעסקה או לצד לעסקה שהוא תושב זר וכן את דרך קביעת מחיר העסקה. כפי שניתן להיווכח, בידיו של פקיד השומה כלי יעיל מאוד אשר באמצעותו ניתן לבחון האם מחירי ההעברה הם בתנאי השוק ואם לאו.
איך פותרים את הבעיה? הפקודה מאפשרת לצד לעסקה לפנות לפקיד השומה מבעוד מועד, ולבקש ממנו אישור מוקדם כי מחיר העסקה, הוא בהתאם לתנאי השוק (להלן: " הבקשה"). נציין ונדגיש, כי לבקשה משמעות חשובה מאין כמוה. יש לשקול היטב אילו מסמכים יש להציג בפני פקיד השומה ואילו מסמכים אינם רלוונטיים לבקשה, יש לבחון היטב האם קיימים היבטי מס נוספים בעסקה, יש לבדוק טרם הפנייה האם ניתן לשנות את העסקה במתווה מסוים אשר ימנע חבויות מס נוספות במס, במסגרת החוק כמובן ועוד כהנה וכהנה שיקולים, אשר היריעה קצרה מלהכיל אותם.

הפנייה המוקדמת לפקיד השומה - הצדדים לעסקה מחויבים לצרף לבקשה "את כל העובדות המהותיות והפרטים הנוגעים לעסקה וכן לדרך קביעת מחירה, ויצורפו לה מסמכים, אישורים, חוות דעת, הצהרות, הערכות, הסכם העסקה או טיוטה שלו וכל מסמך או פרט אחר...". בתאריך 29.11.06 התפרסמו תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז – 2006 (להלן: "התקנות"), אשר כל כולן עוסקות בנושא של מחירי העברה.

תקנה 2 לתקנות קובעת, כי לצורך הקביעה האם עסקה בינלאומית היא עסקה בתנאי שוק יש חובה על הנישום לערוך חקר תנאי שוק שבו תושווה עסקה בינלאומית לעסקאות דומות של הצד הנבדק לפי מספר שיטות המפורטות בתקנה. אחת השיטות היא "שיטת השוואת המחיר" , המשווה בין המחיר שנקבע בעסקה הבין-לאומית לבין המחיר שנקבע בעסקה דומה. רק במקרה בו לא ניתן לפעול בהתאם לשיטה זו יש לגשת לאחת משתי השיטות הבאות, המתאימה ביותר בנסיבות העניין:
שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבין-לאומית לבין העסקה דומה;
שיטה המשווה בין עסקה בין-לאומית לבין עסקה דומה, על פי החלוקה הנהוגה של רווח או הפסד בין צדדים לפעילות משותפת, בהתחשב בתרומתו של כל צד לעסקה, לרבות חשיפתו לסיכונים וזכויותיו בנכסים הקשורים לעסקה;
רק במידה ולא ניתן להפעיל את השיטות לעיל, תבחר שיטה אחרת, המתאימה ביותר לנסיבות העניין, המשווה בין העסקה הבין-לאומית לעסקה דומה. עוד נציין, כי תקנה 5 קובעת כי נישום שהוא צד לעסקה בינלאומית יגיש לפקיד השומה, בהתאם לדרישתו של פקיד השומה, בתוך 60 ימים, דוח שבו יפרט את כל הפרטים שלהלן:

1. פרטי הנישום, לרבות בעלי הזכויות השולטים בו, במישרין או בעקיפין, כל חבר-בני-אדם המוחזק על ידיו במישרין או בעקיפין, כל חבר-בני-אדם שהוא והנישום מחזיקים בהם ופרטי הנהנים או המוטבים בזכויות כאמור;
2. זהות הצדדים לאותה עסקה בין-לאומית, תשובתם וציון היחסים המיוחדים שיש לנישום עמם;
3. התנאים החוזיים של העסקה הבין-לאומית לרבות פירוט הנכס, השירות שניתן, המחיר שניתן, תנאי הלוואה, האשראי וערבויות;
4. תחום הפעילות של הנישום וההתפתחויות בו;
5. הסביבה הכלכלית בה פועל הנישום והסיכונים שלהם הוא חשוף;
6. שימוש בנכסים בלתי מוחשיים, במישרין או בעקיפין;
7. פירוט כל העסקאות שעשה הנישום עם צד לעסקה, לרבות הלוואות, תשלום דמי ניהול, שותפויות, מיזמים משותפים, מתנות, ערבויות, הסכמי נאמנות וכל הסכם אחר;
8. עסקאות דומות, שיטת ההשוואה שנבחרה ומאפייני ההשוואה שעל פיהם נקבעו טווח הערכים והטווח הבין - רבעוני, לפי העניין, פירוט ההתאמות שנעשו למאפייני ההשוואה והסבר לבחירת ההשוואה ולהתאמות שנעשו, פירוט התוצאות שהתקבלו בעקבות ההשוואה, הצגת טווח הערכים או הטווח הבין- רבעוני, לפי העניין, וכן המסקנות הנובעות מההשוואה לעסקות הדומות;
9. אופן הדיווח על העסקה במדינת החוץ, לרבות במסגרת בקשה להחלטה מקדמית, אם הוגשה, וכן דיווח על הנתונים של העסקה במדינת חוץ ואם היה פער בין הדיווח במדינת חוץ לדיווח בישראל - הסברים לקיומו של הפער האמור;
10. חוזי העסקה, החוזים האחרים בין הצדדים שיש עמם יחסים מיוחדים, מסמכים אחרים לאימות הנתונים שנמסרו, חקר תנאי שוק וניתוח מחירי העברה ותנאי שוק שנערכו בהתאם לתקנות האמורות וכן חקר תנאי שוק או הערכה שנערכו לצורך הגשה לרשות מס זרה לאחר שהגשתם את הבקשה, לרשויות המס יש 120 יום להודיע לכם על החלטתה (ניתן להאריך את המועד עד ל - 180 ימים). היה ולא התקבלה החלטה כלשהיא בבקשה תוך התקופה האמורה, יראו בכך אישור לכך שהעסקה נעשתה בתנאי שוק.

"החיכוך" עם פקיד השומה בנקודת זמן כה רגישה מחייבת את הנישום לבדוק בציציותיו היטב בטרם נגמלת בלבו ההחלטה לפנות לפקיד השומה. אין כל צל של ספק, כי ליווי של עו"ד ו/או רו"ח הבקיא בתחום זה, תקל לכם על המלאכה הקשה.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il


www.adviser.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!