חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
איך לבחור צלם חתונות

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: אישיות אחריות לב חברה

נושא המאמר: החברה מסתבכת בפלילים- המנהלים יחד עימה
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il    שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il

אישיות משפטית נפרדת ועצמאית היא אחד מיסודות הבסיס המאפיינים חברה. סעיף 4 לחוק החברות (להלן:"החוק") קובע את הכשרות המשפטית של חברה, אשר לה אישיות משפטית והיא כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה.

סעיף 47 לחוק קובע כי פעולותיו של אורגן וכוונותיו הן פעולותיה של החברה וכוונותיה. היינו הסעיף בעצם מכניס מימד אנושי לחברה המבצע פעילות מחשבתית ומעשית. כלליות ייחוס האישיות המשפטית נועד על מנת לאפשר פעילות דינאמית ותקינה של החברה ללא חשש. לצד יתרונות אלו, טומנת בחובה החסינות סיכונים לא מבוטלים. ייחוס אחריות אך ורק לחברה ולא לגורמים האחראיים לה, עלולה לחשוף את הציבור לפעילות בלתי אחראית ואף מסוכנת של בעליה העלולים לקחת סיכונים מיותרים בלי לחשוש מהסנקציות הטמונות במעשיהם.

מודל חסינות האורגן אינו חד משמעי וגורף, עדיין קיימת אחריות אישית לאורגן כגון החובה לפעול בתום לב בעת מו"מ לחוזה, המטילה אחריות אישית גם על האורגן.

סעיף 54 לחוק קובע, כי "אין בייחוס פעולה או כוונה של אורגן, לחברה, כדי לגרוע מהאחריות האישית שיחידי האורגן היו נושאים בה אילולא אותו ייחוס".

לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי ב ע"פ 2321-11-07 שמחוני – לופו חברה לבניין בע"מ, את בקשת המערערים אשר הורשעו בת.פ. 2465/04 בעבירות של אי הגשת דוחות מס הכנסה ודו"ח רווח והפסד עבור חברה שבבעלותם. המערערים נידונו ל-4-6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות בנוסף לחודשי מאסר על תנאי וקנסות.

באותו עניין, הואשמו המערערים באי הגשת דוחות במועד לשנים 1999-2004. לטענתם, החברה נקלע למצב כלכלי קשה, כך שלא היה באפשרותם לשלם למנהל חשבונות מטעמה. בית המשפט החמיר בעונשם והטיל אחריות אישית על המנהלים למחדליה של החברה בהגשת הדו"חות.

החלטה זו של בית המשפט מבהירה היטב את גישתה המחמירה בכל הנוגע לעבירות מס, לרבות מחדלים בהגשת דו"חות. כמו כן, עולה כי אין נפקא מינה האם מדובר בעבירה אישית או של חברה לעניין הענישה. במקרה האמור, נענשו מנהלי החברה בחומרה רבה בגין עבירות טכניות בלבד!

בעבר, נוכחנו במתודה משפטית לפיה ניתן למצוא אחראים אנושיים למעשי ומחדלי החברה, הן בפן הפלילי. בע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל, הורחבה האחריות האישית של אורגן בחברה. נקבע, כי כאשר ישנן סנקציות שלא ניתן להטיל על חברה, דוגמת ענישה בבית הכלא, תוטל אחריות אישית על אותו אורגן של החברה."בצד האחריות האישית של התאגיד בפלילים, קיימת האחריות האישית של בני אדם הפועלים בתאגיד - בין שהם אורגנים ובין שאינם אורגנים - שהיא אחריות העומדת על רגליה שלה. התאגיד עשוי להיות אחראי אישית בפלילים, למרות שהפועלים בשמו אינם אחראים אישית בפלילים, ולהיפך. עצם העובדה, שפלוני פועל כאורגן של תאגיד, אינה משחררת אותו מאחריות פלילית לה היה נתון לולא פעל כאורגן".מטרתה של הטלת האחריות הפלילית על נושאי המשרה, נועדה להמריצם לנקוט אמצעים נאותים ולהבטיח נקיטת אמצעי זהירות שעשויים למנוע ביצוע עבירות במסגרת התאגיד. פסק הדין החמיר וקבע, שגם כאשר נושא משרה הוכיח כי הוא לא ביצע את העבירה (לא באשר ליסוד העובדתי ולא באשר ליסוד הנפשי) שבגינה נמצא התאגיד אחראי, הוא אינו משתחרר מאחריותו האישית. עצם ביצוע אותה עבירה הוא תנאי מספיק לאחריותו, אלא אם כן הוכח, כי לא היה מודע לביצוע אותה עבירה או לא התרשל באפשרו את ביצועה.

ישנם מספר חיקוקים המטילים אחריות על נושאי משרה בכירים בחברה. כלומר, אם הטלנו אחריות על החברה מכוח האורגנים, אפשר להטיל אחריות נוספת על אורגנים נוספים מכוח החוק. כלומר, גם במצב בו נושא המשרה לא עשה מאומה או ידע דבר אודות העבירה שבוצעה, יש עליו אחריות "מינסטריאלית" מכוח היותו נושא משרה. אלא אם כן יוכיח שבנוסף לאי ידיעתו, נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

דוגמאות לחיקוקים אלו הם; סעיף 48 לחוק ההגבלים העסקיים - אם התאגיד ביצע מעשה שהוא הפרה של החוק, אזי אחראים גם נושאי משרה ספציפיים המנויים בו - לדוגמה המנכ"ל.

חוק התכנון והבניה - בחברה קבלנית הבונה ללא היתר בניה או בניגוד לו, אחראים גם המנהלים. רק אם יוכיחו שעשו כל שלעיל ידם כדי למנוע זאת, לא יחובו בפלילים.

גם בפקודת מס הכנסה קיימת התייחסות מפורשת לאחריות המנהלים בחבר בני אדם. סעיף 224א לפקודה קובע, כי כל עבירה המנויה בסעיפים 215-220 עשויה לחייב גם את מנהליה הפעילים, השותפים, מנהל החשבונות או הפקיד האחראי, נאמן או בא כוח של החברה.

כך לדוגמא, הכנת דוחו"ת לא נכונים, ללא הסבר סביר, תוך השמטת הכנסות או רישומן בחסר תחייב גם את מנהלי החברה באחריות פלילית באופן אישי. כמו כן, אי הגשת דו"חות במועד לפי סעיפים 132 או 133 לפקודה, יחייב את אותו אדם בפלילים, בדיוק כפי שהתרחש בערעור שלעיל בעניין שמחוני – לופו חברה לבניין בע"מ.
לסיכום, הטלת אחריות אישית על מנהלי החברה בגין עבירות פליליות המתבצעות על ידי חברה שבבעלותם ראויה והכרחית על מנת למזער פעילות בלתי ראויה מצד מנהליה. יחד עם זאת, השימוש במודל האחריות האישית חייב להיעשות בזהירות רבה בכדי לאפשר פעילות תקינה ודינאמית של חברות. שימוש נרחב באחריות אישית החוטא למעשה לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת לחברה, עלול למנוע ממנהלים מלהיכנס לניהול חברות וכתוצאה לפגוע יותר מלהועיל.
רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il

מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!