חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
אל תחכו בתור לחופשה הבאה שלכם

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: רחבת הכנסת רחבת הכנסת

נושא המאמר: רחבת הכנסת
מאת: רחבת הכנסת   שמור מאמר למועדפים

פרק א' - פרשנות
פרק ב' - חסינות משכן הכנסת והרחבה וקיום הסדר בהם
פרק ג' - הבטחת החסינות והסדר במשכן הכנסת
פרק ד' - אנשי משמר הכנסת
פרק ה' - עונשין
פרק ו' - שונות

פרק א' - פרשנות
1. הגדרות


1. בחוק זה -

"משכן הכנסת" - הבניין שיוחד לכנסת;

"רחבת הכנסת" - השטח שמסביב למשכן הכנסת ושגבולותיו מסומנים בקו עבה במפה הניתנת בתוספת לחוק זה, לרבות הבניינים והכבישים שבאותו שטח.


פרק ב' - חסינות משכן הכנסת והרחבה וקיום הסדר בהם2. הוראות יושב ראש הכנסת

יושב-ראש הכנסת רשאי לתת כל הוראה ולנקוט כל אמצעי הנראים לו דרושים לקיום הסדר והבטחון במשכן הכנסת וברחבה.


3. כניסה לכנסת (תיקונים מס' 3 ו-7)

(א) יושב-ראש הכנסת לאחר התייעצות עם הסגנים, רשאי לקבוע שטחים בתוך משכן הכנסת והרחבה שהכניסה אליהם מותרת ושטחים האסורים בכניסה*.

(ב) אדם רשאי להיכנס לשטח במשכן הכנסת או ברחבה שהכניסה אליו נאסרה לפי סעיף קטן (א) אם יש בידו היתר שניתן מאת יושב-ראש הכנסת או מטעמו, ויושב-ראש הכנסת רשאי לתת היתרים מסוגים שונים בין כלליים ובין מיוחדים**. (ג) יושב-ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לענין היתרים לפי סעיף קטן (ב) רשאי להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש ההיתר***.

(1) פרק ז', סימנים א', א1, ב', ז' וט' לפרק ח', סימן ג' לפרק ט' וסימנים א', ד', ה', ז' וח' לפרק י' של חוק העונשין, התשל"ז-1977***;

(2) תקנות ההגנה (לשעת חירום), 1945****;

(3) פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 *****;

(4) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.


* ראה תקנות משכן הכנסת ורחבתו (קביעת שטחים מותרים בכניסה), התשכ"ח-1968. ** ראה תקנות משכן הכנסת ורחבתו (היתרי כניסה), התשל"א-1971. *** (1) לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א -1981, מי שהוסמך על פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל רישיון, היתר... ולשם כך הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות... תמסור לו המשטרה מידע מן המירשם על כל אחד מאלה אם הוא הסכים לכך". (2) יו"ר הכנסת לא התיר כניסתם של כמה ממוזמני אחד מחברי הכנסת, כל עוד לא יתנו הסכמתם למסירת מידע מן המירשם הפלילי אודותם. חבר הכנסת טען כי החלטת היו"ר נעשתה מתוך שיקולים פסולים. ביה"מ העליון פסק כי החלטתו של יו"ר הכנסת היתה כדין. (בג"צ 2135/95, ח"כ שאול גוטמן נ' יו"ר הכנסת). **** ס"ח התשל"ז, עמ' 226 ***** ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73
4. יחוד אולם ישיבות הכנסת


לא ייכנס אדם לאולם ישיבות המליאה בשעות עבודתה אלא לפי היתר מיוחד מאת יושב-ראש הכנסת או מטענו, ובהתאם להוראות ההיתר.5. איסור לשאת נשק

לא יכניס אדם נשק ולא יחזיקנו בתוך משכן הכנסת או ברחבה אלא בהיתר מאת יושב-ראש הכנסת.6. פעולה שעובד ציבור אינו רשאי לבצעה.

עובד הציבור אינו רשאי לעשות במשכן הכנסת או ברחבה כל פעולה שהוא חייב או רשאי לבצעה במילוי תפקידו, אלא בהיתר מאת יושב-ראש הכנסת, והעובדה שעובד הציבור פעל כאמור לפי הוראות הממונה עליו לא תשמש לו הגנה.7. הסדר במשכן הכנסת וברחבה

(א) לא ינהג אדם במשכן הכנסת או ברחבה בדרך או בצורה שיש בה כדי להפריע לעבודה התקינה בכנסת או להפריע לבאי משכן הכנסת.

(ב) במשכן הכנסת וברחבה לא תיערך כל אסיפה וכל תהלוכה אלא בהיתר, בין כללי ובין מיוחד, מאת יושב-ראש הכנסת*.

(ג) במשכן הכנסת וברחבה לא יעמיד אדם שלט, מודעה או כרזה אלא בהיתר מאת יושב-ראש הכנסת.

(ד) בסעיף זה - "אסיפה" - עשרה אנשים או יותר שנתאספו לפעול במשותף; "תהלוכה" - עשרה אנשים או יותר ההולכים יחד, או מתקהלים לשם הליכה יחד, ממקום למקום לשם מטרה משותפת, בין שהסתדרו בסך ובין שלא הסתדרו כך.

* יו"ר הכנסת לא התיר קיום הפגנה ברחבה ביום פתיחת הכנסת השתים-עשרה, בשקלו את חשיבות האירוע, המספר הרב של מוזמנים רמי מעלה שיש לאבטחם, והצורך בקיום הסדר, כל אלה כאשר במשמר הכנסת כ-100 איש בסה"כ. ביה"מ העליון פסק כי אין בידו לומר שהיו"ר שגה כאשר בנסיבות אלא לא נעתר לבקשה וכי שקל שיקולים פסולים שיש מקום להתערב בהם. החשש כי עלולה להיות פגיעה בסעיף 7(א) לחוק משכן הכנסת ורחבתו, איננו נטול יסוד. (בג"ץ 773/88, רז ואח' נ' יו"ר הכנסת).


פרק ג' - הבטחת החסינות והסדר במשכן הכנסת


8. קצין הכנסת (תיקון מס' 6)

(א) יושב-ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים ובאישורה של ועדת הכנסת , ימנה את קצין הכנסת.

(ב) קצין הכנסת יהיה ממונה על בטחון משכן הכנסת והרחבה, על קיום הסדר בהם - ובקשר לכך - על אכיפת הוראות חוק זה וההוראות שניתנו לפיו.

(ג) לקצין הכנסת יהיו כל הסמכויות הדרושות לו לביצוע תפקידיו ולשם כך נתונות לו גם הסמכויות הנתונות בכל דין אחר למפקד משטרת מחוז.

(ד) קצין הכנסת יהיה אחראי לפני יושב-ראש הכנסת למילוי תפקידו לפי חוק זה.

(ה) בהעדרו של קצין הכנסת יהיו למפקד משמר הכנסת סמכויות קצין הכנסת.9. קצין הכנסת, מפקד הסדרנים ואנשי משמר הכנסת (תיקון מס' 6)

(א) קצין הכנסת יפקד על הסדרנים ואנשי משמר הכנסת.

(ב) לעניין חוק זה - "סדרן" - אדם שנתמנה לשמור על קיום הסדר במשכן הכנסת ולתת שירותים לחברי הכנסת ולבאי משכן הכנסת לפי הוראות יושב-ראש הכנסת; "איש משמר הכנסת" - אדם שנתמנה לשמור על בטחון משכן הכנסת והרחבה והנמצאים בתוכם*.

* על-פי סעיף 25(א) לחוק כלי-היריה, התש"ט-1949, לא יחולו הוראות הסעיפים 4 ו-5 לחוק, המחייבות רשיון להחזקת כלי יריה, נשיאתו או הובלתו על כלי יריה בידי שומר. על-פי סעיף 7 ה' לאותו חוק לא יחולו על משמר הכנסת הוראות החוק הנוגעות למטווחי קליעה.10. הוראות סדרן ואיש משמר הכנסת (תיקון מס' 6)

סדרן או איש משמר הכנסת רשאים להורות לכל אדם לעשות מעשה או להימנע מעשותו כדי למלא אחר הוראות חוק זה או הוראות שניתנו לפיו.


11. הרחקת משיג גבול (תיקון מס' 6)

סדרן או איש משמר הכנסת רשאים להרחיק ממשכן הכנסת ומהרחבה כל אדם שנכנס, או מתכוון להיכנס, למשכן הכנסת או לרחבה ללא היתר.


12. הרחקת מפר הוראות

קצין הכנסת רשאי לצוות על הרחקתו של אדם ממשכן הכנסת והרחבה אם לא ציית להוראות שניתנו כדין, או הפר את הסדר במשכן או ברחבה, או שקיים יסוד סביר לחשוד שהוא עלול להפר את הסדר בהם, או שנכנס למקום שהכניסה אליו לא הותרה לו.


13. סמכות לעצור (תיקון מס' 6)

(א) במשכן הכנסת או ברחבה יהיו סדרן או איש משמר הכנסת רשאים לעצור כל אדם ללא צו מעצר, אם יש להם יסוד סביר לחשוב שהוא עבר במשכן הכנסת או ברחבה עבירה שיש בה שימוש בכוח או שהיא עבירת גניבה, או שהוא מפר או עלול להפר את השלום או הסדר בהם; אדם שנעצר כאמור יועבר בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר משעתיים לאחר שנעצר, לידי שוטר.

(ב) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות קצין הכנסת לפי סעיף 12.


14. סמכות חיפוש (תיקון מס' 6)

סדרן או איש משמר הכנסת יהיו רשאים, באישור קצין הכנסת, לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בגופו ובכליו של אדם הנמצא במשכן הכנסת או ברחבה או המבקש להיכנס לתוכם, אם נראה להם שהוא מסתיר דבר שאסור להכניסו למשכן הכנסת, או שהוא מסתיר דבר שנלקח שלא כדין ממשכן הכנסת, ובלבד שחיפוש אצל אשה לא ייערך אלא בידי אשה.


15. סמכות להשתמש בכוח (תיקון מס' 6)

סדרן או איש משמר הכנסת יהיו רשאים להשתמש בכוח במידה הדרושה למילוי תפקידיהם.


16. תקיפת אנשי משמר (תיקון מס' 6)

התוקף סדרן או איש משמר הכנסת כשהם ממלאים תפקידם כדין או המפריע לסדרן או לאיש משמר הכנסת בתפקידם או מכשילם בכך, רואים אותו כאילו עשה כאמור כלפי שוטר (כמשמעותו בפקודת המשטרה) (להלן - שוטר), ויחול עליו החוק לתיקון דיני העונשין (תקיפת שוטרים), התשי"ב-1952.*

* כיום - סימן ג' בפרק ט' לחוק העונשין, התשל"ז-1977.


פרק ד' - אנשי משמר הכנסת


17. תנאי שירות (תיקון מס' 6).

קבלת אנשי משמר הכנסת לשירות ותנאי שירותם יהיו כקבלת שוטרים לשירות וכתנאי שירותם, בתיאומים שקבע יושב-ראש הכנסת.*

* יושב-ראש הכנסת קבע תיאומים בעניינים הבאים: - דרגות ושכר שומרים - ביום 21.11.82 (י"פ התשמ"ה, עמ' 178); תיקון ביום 13.12.84 (י"פ התשמ"ה, עמ' 958); תקון ביום 7.1.88 (י"פ התשמ"ח, עמ' 1921). - סיווג וקידום מקצועי - ביום 12.6.84 (י"פ התשמ"ה, עמ' 178); תיקון ביום 4.2.86 (י"פ התשמ"ז, עמ' 1020). - פיטורי שומרים - ביום 19.7.84 (י"פ התשמ"ה, עמ' 178). - העסקת שומרים באירועים - ביום 4.2.86 (י"פ התשמ"ו, עמ' 1674). - החזר הוצאות שיחות טלפוניות - ביום 23.2.86 (י"פ התשמ"ו, עמ' 1674). - שימוש ברכב פרטי לצרכי תפקיד - ביום 31.3.87 (י"פ התשמ"ז, עמ' 1516; התשמ"ח עמ' 1921; התשמ"ט, עמ' 451; התשנ"ב, עמ' 3156). - תוספת דריכות, תוספת שיטור ותוספת ותק פעילות (י"פ התשמ"ז, עמ' 1527; התשמ"ח עמ' 1921). - גרירת תוספת תמריץ ותוספת קצינים מקצועיים (י"פ התש"ן, עמ' 2858). - תנאים להעלאה בדרגה (י"פ התשנ"ב, עמ' 3157; התשנ"ד, עמ' 943). - תוספת קצינים מקצועיים ותוספת קצינים טכניים (י"פ התשנ"ב, עמ' 3778). - תאומים לענין גיוס שומרים (י"פ התשנ"ד, עמ' 944). - תאומים לעניין השתתפות בשכר דירה של שומרים הגרים מחוץ לירושלים (י"פ התשנ"ד, עמ' 943).18. שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 6)

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, לא יחול על העבדתם של אנשי משמר הכנסת.


19. שיפוט משמעתי (תיקון מס' 6)

לעניין חובת משמעת ושיפוט משמעתי דין איש משמר הכנסת כדין שוטר לפי פקודת המשטרה, אולם סמכויות שר המשטרה יהיו נתונות ליושב-ראש הכנסת וסמכויות מפקד משטרת מחוז והמפקח הכללי - לקצין הכנסת, והכל בשינויים המחוייבים לפי העניין.


20 גימלאות לאנשי משמר (תיקונים מס' 6 ו-8)

לעניין הזכות לגימלה לפי חוק שירות המדינה (גימלאות), התשט"ו-1955, דין איש משמר הכנסת כדין שוטר, בשינויים המחוייבים על פי העניין ובתיאומים שקבע יושב-ראש הכנסת, והסמכויות הניתנות בחוק האמור למפקח הכללי של המשטרה ולשר לבטחון הפנים יהיו נתונות ליושב-ראש הכנסת.


21. תגמולים לאנשי משמר (תיקונים מס' 2 ו-6)

לעניין חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981, דין איש משמר הכנסת כדין שוטר ודין בני משפחתו של איש משמר הכנסת שנפטר כדין בני משפחתו של שוטר שנפטר, בשינויים המחוייבים על- פי העניין ובתיאומים שקבע יושב-ראש הכנסת, וסמכות הניתנת בחוק האמור לשר לבטחון הפנים תהיה נתונה ליושב-ראש הכנסת.22. זכויות יתר (תיקון מס' 6)


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י רחבת הכנסת שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!