חיפוש מאמרים

11825 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
מחקר העוסק בתאי גזע המקבלים עזרה מתאים סרטניים על מנת לשרוד- חלק ב

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: עו"ד הוצאה לפועל הוצאה לפועל הוצאה לפועל - זוכה עו"ד הוצל"פ

נושא המאמר: הוצאה לפועל - זוכה
מאת: עו"ד יניב בוקבזה - עו"ד הוצאה לפועל   שמור מאמר למועדפים

ההליכים העומדים לטובת הזוכה בהוצאה לפועל:
כאשר זוכה מעוניין לפתוח תיק הוצאה לפועל אם במסגרת פס"ד ו/או במסגרת שיק שניתן לו וחזר ו/או במסגרת שטר חוב שניתן לנו ו/או בדרכים אחרות חובה להכיר מקרוב את הפעולות שנדרשות מאותו זוכה מול לשכות ההוצאה לפועל. במסגרת זו ניתנת לכם הגולשים הזדמנות ללמוד אודות מספר דוגמאות עיקריות לפעולות האפשריות מצד זוכים כנגד חייבים ו/או להגנתם של חייבים מפני הזוכים.
בקשה לביצוע פס"ד
בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותוגש על ידי הזוכה ללשכה.
לבקשת ביצוע פס"ד חובה לצרף:
• העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה.
• היה והזוכה מיוצג על ידי עורך דין יצרף לבקשתו יפוי כוח של עורך הדין, אלא אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים.
• אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר המוציא לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם, ואולם, אם הגיש החייב כתב הגנה במסגרת תיק בית המשפט שניתן בו פסק הדין שלגביו הוגשה בקשת הביצוע, שבו ציין החייב את מספר זהותו, ניתן להגיש העתק של כתב ההגנה במקום אישור בדבר פרטי החייב.
בקשה לביצוע שטר:
בקשה לביצוע שטר ( כדוגמאת שטר חוב או שיק) מוגשת ללשכות ההוצאה לפועל, והינה כלי מרכזי במערכת הגביה של לשכות ההוצאה לפועל.
הבקשה תכיל את הפרטים הבאים:
• שמו ומקום מגוריו של המבקש, ומען להמצאת מסמכים.
• שמו ומקום מגוריו של החייב שנגדו מוגשת הבקשה.
• העובדה שהמבקש או החייב הוא קטין או פסול דין, אם הדבר הוא כך.
• תיאור השטר והעובדות הנוגעות להחזקתו בידי המבקש ושאר העובדות המשמשות עילה לבקשה.
• הסכום שיש לפרוע על פי השטר תוך הבחנה בין קרן, ריבית והפרשי הצמדה.
• זמן ומקום הפרעון.
• בית המשפט שלו הסמכות לדון במשפט מבחינת המקום, במקרה של הגשת התנגדות נספחים לבקשת ביצוע שטר ותחליפיהם.
הבקשה תוגש בעותק אחד בצירוף:
• תצהיר (עותק אחד) לאימות העובדות הכלולות בבקשה .
• השטר המקורי עם תצלום או העתק הימנו .
• עותקים או העתקים או תצלומים של הבקשה ושל המצורפות לפי פסקאות (1) ו(2) כמספר החייבים שנגדם מבוקש הביצוע .
• מקום שהמבקש מיוצג על ידי עורך דין - יידרש יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים.
• היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי עורך דין. הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח ; הופקד יפוי הכוח בלשכה - יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.
• במעמד הגשת הבקשה לביצוע יוחזר למבקש השטר המקורי ויצויין בו בהטבעת חותמת מספר התיק והלשכה שבה הוגשה הבקשה.
חוק ההוצאה לפועל מאפשר לזוכה מגוון של הליכים בהם ניתן לנקוט כנגד חייב כגון:
בקשת מעצר למניעת הפרעה ו/או עיכוב יצאה מן הארץ:

• בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ויצרף לה אישור בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב אלא אם כן הוגש אישור כאמור בתיק קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו. חשוב לזכור!!! בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.
• במידה וניתן צו לעיכוב יציאה, תומצא מיד הודעה על כך לחייב, בדואר רשום עם אישור מסירה.
• ראש ההוצאה לפועל ראשי להורות כי עיכוב יציאה של החייב יכלול הוראה כי הצו יהא בטל אם ישולם הסכום הנקוב בו, בלשכה או במשטרת ביקורת הגבולות, או אם תינתן בלשכה ערובה כמפורט בצו של ראש הוצאה לפועל.
• לא יהיה תוקף לצו עיכוב יציאה מן הארץ בתום שנה מיום נתינתו, יהיו אשר יהיו הזמן או התנאים שנקבעו בצו ביחס לתחולתו, מלבד אם ניתן לזמן פחות משנה, האמור בתקנת משנה זו לא יחול על צו שניתן לענין תשלום מזונות או על קטין שעוכבה יציאתו מהארץ עד להגיעו לגיל 18.
• ראש ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.
בקשת עיקול:
• בקשת עיקול בידי צד שלישי תפרט את שמו המלא ומענו של הצד השלישי שבידיו נמצאים או עשויים להימצא נכסים של החייב ואם היו לו סניפים יצויין בבקשה הסניף שברשותו.
• בבקשה יציון אם דבר העיקול המבוקש נמצא או עשוי להימצא בידו של צד ג'.
• בבקשה יצויין אם העיקול נדרש על כלל נכסי החייב או על נכס מסויים.
• היתה הבקשה לעקל נכס מסויים, יפרט הזוכה את הנכס, ואם היה הנכס זכות - את פרטי אותה זכות.
• בקשת עיקול על כלל נכסי החייב אצל מוסד בנקאי או אצל מוסד כספי כמשמעותם בחוק בנק ישראל תהיה בצירוף תצהיר שבו המבקש מאמת כי לפי מיטב ידיעתו נמצאים או עלוליםלהימצא בידי המוסד האמור נכסים של החייב.
• ציווה ראש ההוצאה לפועל על עיקול בידי צד ג', ימציא המוציא לפועל הודעה על כך לצד השלישי.

עיקול מטלטלין - עיקול נכסי מטלטלין של החייב ומכירתם למרבה במחיר. ישנם מטלטלין שאינן ניתנים לעיקול, (כמפורט בתקנות) כגון הנכסים הבסיסיים הדרושים לאדם למחייתו, כדוגמא, כלי עבודה שערכם איננו עולה על סכום הקבוע בתקנות, תשמישי קדושה, נכסים הדרושים למחייה מנימאלית, שמיכות סדינים וכו'.
חשוב לזכור!!! עיקול מטלטלין הינו, בין היתר, מהלך הרתעתי כלפי החייב, שכן, במצב דברים שכזה גביית החוב מגיעה לביתו מבצרו.

עיקול נכס מקרקעין - עיקול מקרקעין הרשומים על שמו של החייב, ומכירתם לכל המרבה במחיר (מכירת הנכס מתבצעת ע"י מינוי של כונס נכסים שממונה ע"י ראש ההוצאה לפועל). במקרה שהמקרקעין הם בית המגורים של החייב, בדרך כלל על הזוכה לדאוג לו לדיור חלופי.
עיקול בידי צד שלישי - מתחלק ל-2 אופציות:
עיקול כלל נכסי החייב המצויים בידי צד שלישי כלשהו, אם המדובר בנכס ממשי, משכורת, כספים המוחזקים בנאמנות, חוב עתידי וכו'. את הבקשה לעיקול יש להגיש בצירוף כתובת צד ג'.
עיקול במדיה מגנטית, עיקול כספים המצוים בידי צד ג' כגון בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכו'. רשימת מדיה מגנטית הינה רשימה סגורה (המשתנה מעת לעת ע"י לשכות ההוצאה לפועל), את הבקשה לעיקול יש להגיש בצירוף קוד שניתן לאותו צד ג' המבוקש.
כינוס נכסים (שאינם מקרקעין) - לעתים מתאפשר כינוס נכסים לנכס (אשר אינו מקרקעין) מנכסי החייב. להמחשה מכונה שניתן להפעילה ולנצלה לעשיית רווחים, במקום למכרה ולהסתכן בהפסד, או דירה שניתן להשכיר (שלא ניתן למכור), מספר של מונית וכו'. על נכס המעוקל ממונה נאמן מטעם ראש ההוצאה לפועל אשר נכס לנעליו של החייב ומתפעל ו/או משכיר ו/או עושה כל פועל באותו הנכס (והכל עפי הוראות ראש ההוצאה לפועל).

ביצוע תפיסת נכס כל שהוא בעין - תפיסת נכס של החייב והעברתו לזוכה. כן ניתן לחייב בהליכי הוצאה לפועל ביצוע לעין של צו מסירת קטין, עשיית מעשה מסוים או פינוי מקרקעין.
עיכוב יציאה מן הארץ - לעיתים, כאשר יש חשש כי החייב מנסה ו/או ינסה להבריח את נכסיו לחו"ל ו/או לברוח לחו"ל מבלי לשלם לזוכה את חובו, ראשי ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאתו מן הארץ של אדם, עד לתשלום החוב הפסוק כנגדו. ו/או לעכב יציאתו מהארך אלא בכפוף להמצאת ערבים טובים להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל.
שימוש בסעד זה יהיה רק במקרים ( לעיתים קיצונים) בהם מוכח כי היציאה מן הארץ תפגע באפשרות לגבות את החוב, שכן היציאה מן הארץ מגבילה את חירותו של האדם שכזאת הינה זכות יסוד על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
צווי הבאה וצווי מאסר -
ישנם מספר דוגמאות לאישור של ראש ההוצאה לפועל למתן צוי מאסר כנגד חייב:
חייב שאינו מקיים אחר צווי ההוצאה לפועל יכול להיות מובא בפני ראש ההוצאה לפועל בצו הבאה, המקוים על ידי משטרת ישראל. במקרים חמורים של בזיון ההוצאה לפועל רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על מאסר החייב לתקופה בת שבעה ימים.
לאחר תקופה המנויה בתקנות (ממועד בו קיבל החייב את טופס אזהרה) רשאי ראש ההוצאה לפועל לאשר צו מאסר כנגד החייב.
חשוב לזכור !!!
באם החוב הינו כנגד הורה אשר הינו חד הורי וסמוכים לשולחנו ילדים מתחת לגיל 14 לא יאושר צו המאסר כנגד החייב.
לאחר שהחייב ביצע 30 יום במאסר בגין חובותיו יש להמתין תקופה של 30 יום נוספים בטרם יש לבקש צו מאסר נוסף.
באם חוב תיק ההוצאה לפועל הינו בגין חוב מזונות, תיתכן אפשרות למאסר של עד 21 ימים.
רצוי להגיש בקשה לצו מאסר בכל פעם בגין חלק מחוב תיק ההוצאה לפועל וזאת כויין טלאחר שהחייב ביצע את המאסר בגינו או שילם תשלום מסויים (לתיק ההוצל"פ) להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל, אין אפשרות לבקש בגין אותו חוב בקשה נוספת למאסר.
המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. משרד מלול, בוקובזה ושות' ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

לאתר המשרד :
Mb-law.co.il
התקשק עכשיו לפגישת יעוץ ראשוני ללא תשלום
03-6096268

www.mb-law.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י עו"ד יניב בוקבזה - עו"ד הוצאה לפועל שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!