חיפוש מאמרים

12303 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
רכב חשמלי- היתרונות שלו

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: עסקים כלכלה השקעות בבנק כלכלה ועסקים

נושא המאמר: השקעות - בנקאות - מילון מונחים
מאת: בנק הפועלים   שמור מאמר למועדפים

השקעות
אגרות חוב מיועדות
אגרות מיועדות משנתמלאו לגביהן כל אלה : אינן נסחרות בבורסה, הונפקו לקרנות פנסיה בלבד, הקרן והריבית עליה צמודות למדד מחירים לצרכן, האגרות הונפקו לתקופה ארוכה.


פריים
ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, הריבית נהוגה בישראל במגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח, חברות ליסינג וכדומה). ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב -1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית המוניטרית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראלאיחוד עסקאות (בפר"י)
העסקאות בפר"י מתנהלות כעסקה אחת. קניה של סכום נוסף תתאחד עם העיסקה הקיימת, אלא אם הלקוח ביקש במפורש לנהל כל עסקה לחוד. במקרה זה יש להזרים קוד אי-איחוד לחשבון.
ביטוח חיים בקופ"ג
קופ"ג רשאית לבטח את עמיתיה בביטוח חיים אצל מבטח. הסכום המבוטח לא יהיה גבוה מסכום שהוא פי 4 מהיתרה העומדת לזכותו של העמית או מסכום של 50,000 ש"ח (צמוד למדד 1989) הגבוה מביניהם. חוקים : ללא הגבלת מעמד.


גיל פרישה
גיל 65 שנים לגברים וגיל 60 שנה לאישה.
גמולה
סכום הצבירה שיעמוד לזכות העמית שהשלים הפקדותיו לקרן הפנסיה, על פי התוכנית, עם הגיעו לגיל פרישה.
דיפלציה
מצב בו מתרחשות ירידות מחירים של סחורות ושירותים. מצב זה הפוך ממצב של אינפלציה.


הטבות מס
הפקדה אופטימלית לצורך ניצול מירב הטבות המס: זהו סכום ההפקדה המזכה את החוסך במירב הטבות המס. הפקדה זו נגזרה משני נתונים:

1. שיעורי ההפקדה המותרים, שהינם פונקציה של מעמדו בעבודה (שכיר, עצמאי) וגילו.

2. גודל ההכנסה ביחס לתקרה המזכה.

הכנסה קובעת להפקדה לקרן השתלמות
הכנסות החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד ועד לתקרה המשתנה מעת לעת על-ידי משרד האוצר.

הרכב נכסים קופ"ג
הרכב תיק הנכסים של קופ"ג מהווה גורם חשוב בבחינת הרווחיות של קופ"ג. לכל קופ"ג הרכב השקעות שונה המשפיע על רווחיות הקופה. ככל שגודל החלק הלא שכיר בתיק נכסי הקופה כן חזק יותר הבסיס אשר אינו נתון לתנודות הבורסה.


השקעות בקופ"ג
לפחות 50% אג"ח מיועדות, אג"ח של מדינת ישראל, מניות של קופה להשקעות, מק"מ, עד 50% אג"ח סחירות שאינן של מדינת ישראל או מניות סחירות בבורסה, או בתעודות השתתפות. עד 25% בכל השקעה אחת.התאמת ריבית בפר"י
הוספה או גריעה מסכום הפיקדון (ע"י הלקוח) והסכום החדש מתאים "למשבצת" ריבית גבוהה (או נמוכה) מ"המשבצת" הקודמת בטבלה. (לדוגמא : סכום קודם 40 אלף ש"ח וכעת 51 אלף ש"ח) מותאמת ריבית הטבלה למשבצת החדשה באופן אוטומטי.


ותק
תקופה המשמשת מדד לנזילות כספים בחשבון.זיכוי מס
החזר כספי בשיעור של %25 מסכום ההפקדה בקופת גמל (בהתאם לתקנות ולתקרות).


זכות קיזוז
קיימת לבנק זכות קיזוז בגין הלוואה / חח"ד / התחייבות אחרת של הלקוח.חבר בעל שליטה
הינו בעל שליטה שיש לו ,לבדו או יחד עם בן זוגו , או שיש רק לבן זוגו במישרין או בעקיפין לפחות 5% מ:

1) הון המניות שהוצא.

2) כוח הצבעה.

3) זכות לקבל רווחים.


חסימת תוכנית
במסלול הפקדות שוטפות בתוכנית חיסכון, כאשר לא הופקדו תשלומים במשך 6 חודשים רצופים, תחסם התוכנית להפקדות חדשות.


חשבון עמית עצמאי
חשבון בקופת גמל, בו מפקיד העמית מכספו, ביזמתו, ללא הפקדות מקבילות של מעסיקו. העמית יכול להיות עובד עצמאי או שכיר במקום עבודה כלשהו.


חשבון עמית שכיר
חשבון בקופת גמל בו נובעות ההפקדות מתשלומי העמית ומעסיקו (הפקדות עובד ומעסיק לתגמולים, או לתגמולים ולפיצויים, או הפקדות מעסיק בלבד לפיצויים).


כספי פיצויים
סכום הון המשולם על-ידי מעסיק לעובד או לשארים כמענק עקב פרישה או מוות.


כספי תגמולים
סכום הון המשולם על-ידי קופת הגמל לעמית עצמאי או לעמית שכיר מכספים שנצברו בקופת הגמל לזכותו או לזכאים לאחר מותו.מדד המחירים לצרכן
מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה "סל צריכה" של משפחה ממוצעת. הסעיפים של הסל נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדי תקופה נוהגים לעדכן את הסל בהתאם לשינוי הצריכה של האוכלוסיה ובהתאם לרמת החיים. מדד המחירים לצרכן מתפרסם בכל 15 לחודש.


מדד יסודי
המדד האחרון הידוע במועד ההפקדה.


מדד קובע
המדד האחרון הידוע ביום משיכת הכספים.


מועד פירעון
נקבע בהתאם למועד פתיחת תוכנית החסכון.


מסלול הפקדות שוטפות בתוכנית חיסכון
החוסך יפקיד הפקדות תקופתיות רצופות בתדירות ע"פ בחירתו בין חודש ל- 6 חודשים. ההפקדות הינן במסגרת אותה תוכנית חסכון, שתנאיה נקבעים במועד ביצוע ההפקדה הראשונה.


נזילות בפיקדונות
משך הזמן הדרוש על מנת להפוך את הפיקדון לנזיל.

ניכוי מס
הקטנת ההכנסה החייבת במס במלוא סכום ההפקדה בקופת הגמל (בהתאם לתקנות ולתקרות). גובה ההטבה נע בין %10 ל- %50, בהתאם לשיעור המס השולי.


סכום למשיכה
חישוב רווחים הנעשה ע"פ תנאי התוכנית ובהנחה שהמשיכה תבוצע ביום נכונות החישוב.


סכום לשערוך
חישוב הרווחים הנעשה בהנחה שהחוסך יתמיד בחסכונו עד תום תקופת החסכון ויגיע למירב ההטבות שהתוכנית מעניקה. חישוב הריבית מצטבר עד תאריך נכונות החישוב.


עמית בקרן השתלמות
אדם המשלם כספים לקרן או שמשלמים בשבילו כספים לקרן למטרת השתלמות או חיסכון, או הזכאי לקבל כספים ממנה.

עמית חבר קיבוץ
עמית עצמאי אשר במועד הצטרפותו לקרן הינו חבר קיבוץ. חבר קיבוץ - חבר כהגדרתו בסעיף 54 ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים האלה : מלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 70 שנים בשנת המס, לא משולמים עבורו כספים לקרן השתלמות מעבר לסכומים המשולמים ע"י הקיבוץ ובשיעורים שנקבעו, עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע.


עמית עצמאי בקופת גמל
לקוח פרטי, המשלם תשלומים לקרן למטרת השתלמות או חיסכון, לטובתו, מתוך הכנסה מעיסוק או משלוח יד, או לקוח הזכאי לקבל כספים מקופת הגמל / קרן השתלמות.


עמית שכיר בקרן השתלמות
עמית אשר מעסיקו משלם בעדו כספים לקופת גמל לתגמולים או לפיצויים.


פיקדון מתחדש
פיקדון שבתום תקופת ההפקדה מופקד באופן אוטומטי לתקופת הפקדה נוספת. כל תנאי הפיקדון לרבות תקופת ההפקדה נשארים זהים לפיקדון הקודם למעט שיעור הריבית שעשוי להשתנות.

פר"י
פיקדון בריבית יומית המאפשר להנות מתשואה על הפקדות יומיות, המתעדכנת באופן שוטף, בהתאם ליתרת ההפקדה ולתנאים בשוק הכספים. הריבית מחושבת כריבית דריבית יומית.


פיקדונות ברירה
פיקדון המזכה בתום תקופת הפיקדון באופן אוטומטי בחישוב הגבוה מבין המסלולים. חשוב לזכור : כל מסלול מחושב באופן בלתי תלוי במסלול אחר מיום ההפקדה עד ליום הפירעון וביום הפירעון נעשית השוואה בין האלטרנטיבות.


פיקדון נושא ריבית
פיקדון שהקרן שלו אינה צמודה והלקוח נהנה מריבית קבועה ,משתנה או ברירה כמפורט להלן.


קופת גמל
שם כללי לקופה הפועלת מכוח תקנות מס הכנסה ומשמשת לציבור כאפיק השקעה פנסיוני עיקרי או משלים. המפקידים בקופות הגמל יכולים ליהנות מהטבת המס על הפקדתם.קרן מרכזית לפיצויי פיטורין
קופה שבאמצעותה המעסיק יכול לחסוך את כספי הפיצויים לעובדיו, קופה זו היא על שם המעסיק.


קופת גמל במעמד שכיר
קופה שהחשבון מתנהל בה על שם העובד וההפקדות לחשבון נעשות ע"י המעסיק בשיעור מוסכם מכספו ובשיעור זהה מתוך שכרו של העובד.

החסכון נועד ליצור לעובד קרן שתהווה עבורו מקור הכנסה בעת פרישה מהעבודה או בעת סיום העבודה כפוף לתנאים.


קופת גמל אישית לפיצויים
קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים מכספים הנצברים בחשבונות אישיים על-שם העובדים.


קופת גמל במעמד עצמאי

קופה אשר החסכון בה נעשה באופן עצמאי ע"י העמית, שכיר או עצמאי בעיסוקו או שאינו מועסק כלל.


ריבית הפריים
ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, הריבית נהוגה בישראל במגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח, חברות ליסינג וכדומה). ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב -1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית המוניטרית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל

www.bankhapoalim.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י בנק הפועלים שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  ליסבון  | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2024 - 2006  [email protected]