חיפוש מאמרים

12047 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
האלכימיה הכלכלית של פרופ' פול פילזר

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מיסוי בינלאומי חקיקת המס

נושא המאמר: מיסוי בין לאומי- חברה נשלטת זרה (CFC)
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)    שמור מאמר למועדפים

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצורכי מס בישראל.
כפי שיפורט להלן, מדובר רק במצבים מסוימים כאשר לחברה הזרה הכנסות פסיביות במדינות מקלט מס (היכן ששיעור המס נמוך מ- 20%), כאשר לתושבי ישראל שליטה בחברה (למעלה מ- 50%). המדובר בסעיף אנטי תכנוני שתכליתו למנוע מתושב ישראל להתחמק מחבות במס בישראל על הכנסות פאסיביות על ידי שימוש באישיותה הנפרדת של חברה זרה.
לפי הוראות פקודת מס הכנסה, הכנסה פסיבית של חברה תושבת חוץ המוגדרת כ"חברה נשלטת זרה" (להלן: "חנ"ז") תיוחס לבעל השליטה בה (תושב ישראל המחזיק במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר ב- 10% לפחות מאחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה) כאילו קיבלו דיבידנד מהחברה על פי חלקו היחסי ברווחים הפסיביים, גם אם רווחים אלה לא שולמו בפועל.
"רווחים שלא שולמו"- רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית של חברה נשלטת זרה שהופקה בשנת המס, למעט רווחים שמקורם בדיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ואשר הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 20%, אשר לא שולמו לבעלי הזכויות בה במהלך אותה שנה; בחישוב הרווחים כאמור יופחתו המסים החלים על ההכנסה הפסיבית של החברה הנשלטת הזרה, הפסדיה לאותה שנה והפסדיה המועברים משנים קודמות שמקורם בהכנסות כאמור (כהגדרתם בסעיף 5(5)(ג) לפקודה).
לעניין זה, "חברה נשלטת זרה" הינה חברה תושבת חוץ (משמע, שהשליטה ושהניהול שלה אינם מופעלים מישראל), אשר מתקיימים בה התנאים המצטברים שלהלן:

תנאי א'
מניותיה או הזכויות בה אינן רשומות למסחר בבורסה, ואם נרשמו- פחות מ- 30% מהמניות או מהזכויות בה הוצעו לציבור.

תנאי ב'
למעלה מ- 50% מאמצעי השליטה בה (כהגדרתם בסעיף 75ב לפקודה) מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל, או שלמעלה מ- 40% באחד או יותר מאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי תושבי ישראל, שיחד עם קרוב של אחד או יותר מהם מחזיקים בלמעלה מ- 50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בה, או שלתושב ישראל הזכות למנוע קבלת החלטות ניהוליות מהותיות בה, לרבות החלטות לעניין חלוקת דיבידנד או פירוק, והכל או בתום שנת המס או לחילופין ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה.
שליטה בעקיפין פירושה שליטה בחבר-בני-אדם אחד באמצעות שליטה בחבר-בני-אדם אחר המחזיק בו. לעניין זה קבע המחוקק, כי החזקה בעקיפין בחבר-בני-אדם מסוים הנמצא בשרשרת חברות ייעשה לפי הוראות אלה:
אם שיעור ההחזקה בכל אחד מחברי בני האדם שבשרשרת החברות המחזיקות בחבר המסוים עולה על 50%, ייחשב שיעור ההחזקה בו (במסלול השרשרת) בהתאם לשיעור ההחזקה בו במישרין.
אם שיעור ההחזקה באחת החברות בשרשרת המחזיקות בחבר המסוים לא עלה על 50%, תיחשב ההחזקה בו בעקיפין בשיעור אפס. לצורך בדיקה של החזקה בשיעור של 50% בחברה, יש לחבר את שיעורי ההחזקה של כל אחד מבעלי המניות המחזיק בחברה בעקיפין דרך חברה נוספת, ובמישרין לאחזקותיו האחרות בחברה.

תנאי ג'
רוב הכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית (בהתאם לסעיף 75ב(א)(5)(א) לפקודה), או שרוב רווחיה נובעים מהכנסה פסיבית, ובחבר בני אדם שבשרשרת חברות, המוחזק, במישרין בידי חברה עסקית (חבר מוחזק), וכן בכל חבר בני אדם המוחזק, במישרין או בעקיפין, בידי החבר המוחזק, אם מרבית הכנסותיה או רווחיה הכוללים של החברה העסקית נובעת מהכנסה פסיבית.

תנאי ד'
שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית של החברה במדינת מושבה (מדינת החוץ) אינו עולה על 20%.
כללי
הן לצורך חישוב סכום ההכנסה, סכום הרווחים וסכום ההכנסה הפסיבית והן לצורך חישוב רווחי החנ"ז שלא חולקו, ובין היתר חישוב סכום הרווחים, המס הזר וסכומי ההפסדים, מפנה פקודת מס הכנסה ל-"דיני המס החלים". "דיני המס החלים" – הם אחד מאלה, לפי הענין:
א. לגבי חנ"ז שהיא תושבת "מדינה גומלת", קרי, מדינה שיש עמה לישראל אמנה למניעת כפל מס ואשר בנוסף, מגישה דו"ח על הכנסותיה – יחולו דיני המס באותה מדינה, לרבות כללי קיזוז הפסדים.
ב. לגבי חנ"ז אשר אינה תושבת מדינה גומלת יחולו העקרונות החשבונאיים המקובלים בישראל, למעט עקרונות חשבונאיים לענין רווחי אקוויטי או הפסדי אקוויטי, ולענין שינויים בערכם של ניירות ערך.
דיווח לרשויות המס על הכנסות מחנ"ז
לפי סעיף 131(א)(5ג) לפקודה, חייב בעל שליטה בחנ"ז בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו.


רמת גן: רח' החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' סטפאן פרוטופופסקו 6 בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
www.taxlawyers.co.il
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!