חיפוש מאמרים

12019 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
הטעויות הנפוצות ביותר בגירושין

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מיסים ינון צוברי גילוי מרצון עבירה

נושא המאמר: נוהל גילוי מרצון בעבירות מס
מאת: ינון צוברי, עו"ד   שמור מאמר למועדפים

ינון צוברי, עו"ד –Yinon@ytztaxlawyers.com

מבוא
ביום 10 אפריל, 2005 פרסמה רשות המיסים "נוהל גילוי מרצון" (להלן – הנוהל), במסגרתו, במטרה לעודד נישומים (יחידים, תאגידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים), שעברו עבירות על חוקי המיסים (להלן – מגיש הבקשה), לתקן את דיווחיהם, לדווח נתוני אמת ולשלם את מס האמת המגיע מהם, התחייבה רשות המיסים, בתאום עם הפרקליטות, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד פונה שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים בנוהל.

במסגרת רשימה זו אסקור את עיקרי הנוהל, היתרונות והסיכונים למגיש הבקשה ואציע מספר הצעות לתיקונו.

הגשת בקשה לגילוי מרצון
נישום המעוניין ליהנות מההגנה שמקנה הנוהל נדרש לפנות בבקשה לגילוי מרצון לסמנכ"ל בכיר לחקירות של רשות מסים (ובמידה והוגשה בקשה לגילוי מרצון לגורם אחר ברשות המסים, יעביר האחרון את הפניה לסמנכ"ל בכיר לחקירות) ולפרט את שמות המבקשים ותוכן הגילוי מרצון לרבות אומדן לגבי אובדן המס.

על מנת שתאושר בקשה לגילוי מרצון צריך שיתקיימו בה התנאים הבאים:
1. המניע העומד ביסודה אינו חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת (כגון: משטרת ישראל, רשות ני"ע, הרשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, הכנ"ר או בית משפט, וכדומה).
2. אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף.
3. במשרדי רשות למסים, לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לתאגידים ו/או לשותפים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
4. המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה או כתב אישום, בהליך אזרחי או הליך פלילי, בבית משפט או בבית דין בישראל וכי הוא לא פורסם באמצעי התקשורת.
הבקשה תיבדק, בהתאם לתנאי הגילוי מרצון, כמפורט לעיל, והסמנכ"ל הבכיר לחקירות ישיב לפונה, אם יש מניעה לאשר את הגילוי מרצון.

תוצאות אישור בקשה לגילוי מרצון
במידה ואושרה בקשה לגילוי מרצון, לא יינקטו סנקציות פליליות כנגד מבקש הבקשה, בכפוף לתנאי החסינות שיפורטו להלן, והוא יופנה לגורם האזרחי הרלוונטי ברשות המיסים (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) כדי לפרט את המידע נשוא הגילוי מרצון, בצרוף המסמכים הרלוונטיים, על מנת לתקן את דיווחיו ולשלם את המס הנובע בעקבות הגילוי מרצון, לרבות תשלום הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים, תוך פרק זמן קבוע מראש.

תוצאות דחיית בקשה לגילוי מרצון
על פי הנוהל, במידה ולא אושרה בקשה לגילוי מרצון, לא תעשה רשות המיסים שימוש במידע שבבקשה בהליך פלילי, למעט במקרים בהם נתקיים במידע אחד מהסייגים האמורים לעיל לתחולת נוהל הגילוי מרצון. למעשה מדובר בהוראה סיבובית, שכן בכל מקרה בו לא תאושר בקשה לגילוי מרצון נתקיים במידע אחד מהסייגים האמורים לעיל לתחולת הנוהל, ומשמעותה למעשה הנה שבכל מקרה, במידה ולא אושרה בקשה לגילוי מרצון, ישמש המידע בבקשה בהליך הפלילי כנגד מבקש הבקשה. בנוסף, המידע עשוי לשמש את רשות המיסים לנקיטת הליכים אזרחיים לגביית המס ממבקש הבקשה.

היקף החסינות הניתנת במסגרת הליך הגילוי מרצון
החסינות הניתנת במסגרת הליך הגילוי מרצון מתייחסת לעבירות מס "מהותיות" (השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא) שבמסגרת הליך הגילוי מרצון מסר הנישום מידע ושילם את סכום המס לגביהן.
מאידך, החסינות לא תחול על עבירות מס "בסיסיות" (כגון: אי הגשת דוחות וניכויים) או על עבירות שאינן עבירות מס.

במידה ואושר גילוי מרצון למבקש הבקשה, ולאחר מכן הופר תנאי מתנאי הגילוי מרצון על ידו, בטלה החסינות והרשות תוכל להשתמש בנתונים שמסר כראיה באישום פלילי כנגדו.

טענות כנגד החלטת רשות המיסים בבקשה לגילוי מרצון
במסגרת בג"ץ 7393/07 דור- אלון תפעול תחנת דלק בע"מ נ' רשות המסים בישראל, פורסם ב"נבו" קבע בית המשפט כי הפורום הנאות לבירור טענות של מבקש הבקשה כנגד יישום הנוהל על ידי רשות המיסים, ודחיית בקשתו לגילוי מרצון, הוא בית המשפט הדן בהליכים הקודמים להגשת כתב האישום, קודם להגשת כתב האישום, ובית המשפט הדן בהליך הפלילי גופו, לאחר הגשתו של כתב אישום.

חיסיון מידע שנמסר במסגרת הליך גילוי מרצון
ככלל, הוראות סעיף 232 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, המטילות חיסיון על מידע שנמסר לעובד מס הכנסה במסגרת תפקידו, וקובעות כי הוא לא יידרש למוסרו במסגרת הליך משפטי אלא במידה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפקודה או מתוך כוונה לתבוע לדין על עבירה שנעברה במס הכנסה, או תוך כדי בירור תביעה כאמור, חלות גם על מידע הנמסר במסגרת הליך של גילוי מרצון.
יחד עם זאת, במסגרת ת"פ 5306/08 יהודה דורון ואח' נ' מ.י. פרקליטות מחוז ת"א - מיסוי וכלכלה, פורסם ב"נבו" נקבע כי מידע לגבי "גילוי מרצון" שנתבצע בפני רשויות המס אינו חסוי במסגרת הליכים פליליים, כאשר מי שנדרש למוסרו אינו עובד רשות המס.

היתרונות והסיכונים למגיש הבקשה והצעות לתיקונו
אין כל ספק כי הנוהל, המקנה הזדמנות לתיקון לנישום המבקש לתקן את דרכיו מבלי לשאת בתוצאות הפליליות של מעשיו, מחד, ומאפשר להעשיר את הקופה הציבורית במס שנגזל ממנה ושספק אם היה משולם בדרך אחרת, מאידך, מהווה יוזמה מבורכת של רשות המיסים.

יחד עם זאת, דומה כי בנוהל הקיים כרוכים למבקש הבקשה סיכונים רבים, שלדעתו של כותב רשימה זו מונעים מנישומים רבים לעשות שימוש בהליך שהוא מסדיר, כמפורט להלן:
1. הסייגים הרבים בנוגע לאישור בקשה לגילוי מרצון, ככלל, וקיומן של "חקירות סמויות", בפרט, יוצר חשש גדול כי בכל מקרה בו תהיה רשות המיסים מעוניינת למצות את הדין עם מבקש הבקשה תתקיים העילה לדחות את בקשתו. האמור מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שהאמון על קבלת ההחלטה בבקשה במסגרת רשות המיסים הוא סמנכ"ל בכיר לחקירות, שבאופן טבעי מכוון אישום.
2. העובדה שבמקרה של דחיית הבקשה ישמש המידע שבבקשה בהליכים פליליים ואזרחיים כנגד המבקש יוצרת סיכון גדול מאוד למבקש, במיוחד נוכח אי הוודאות, כאמור, לעניין החלטת רשות המיסים.
3. החסינות שמעניק הנוהל היא חסינות מוגבלת. לפיכך יכול, נישום שאושרה בקשתו לגילוי מרצון, תיקן את דיווחיו, ושילם את המס המגיע ממנו, למצוא עצמו מתמודד עם כתב אישום בעבירות מס "בסיסיות", בעבירות מכוח חוק העונשין, בעבירות מכוח חוק איסור הלבנת הון ו/או בעבירות אחרות מכוח חוקים אחרים.
4. החסינות המוקנית למבקש הבקשה אינה חלה על ענישה מנהלית, ולפיכך, נדרש נישום לשלם קנסות אזרחיים על סכומי המס בהם הוא חייב, שעשויים להכפיל בעשרת מונים את חוב המס שלו (בפועל, לעיתים מתפשרים ברשות המיסים על הקנסות על סכומי חוב המס ולעיתים אף על הריבית).
5. היעדר פרסום ההחלטות בבקשות הגילוי מרצון יוצר חשש למשוא פנים והיעדר אחידות בהחלטות בבקשות.
6. היעדר אפשרות ערעור מוסדרת על החלטה בבקשה לגילוי מרצון מוסיפה על סיכוני מבקש הבקשה בהליך.

לדעתו של כותב רשימה זו, תיטיב רשות המיסים אם תפעל כדלקמן:
1. תסדיר את הנוהל בחקיקה (בדומה להליכי כופר והחלטות מקדמיות המוסדרים בחקיקה) שתבטיח את זכויות מבקש הבקשה, מחד, ואת אטרקטיביות הליך הגילוי מרצון, מאידך.
2. תפעל לייסד גוף עצמאי, ובלתי תלוי, ברשות המיסים או מחוצה לה, שייבחן את עמידת בקשות הכופר בקריטריונים לאישור בקשה לגילוי מרצון.
3. תפעל לצמצום הסייגים לאישור בקשה לגילוי מרצון, וזאת על מנת להגדיל את וודאות מבקשי הבקשה. לדעתו של כותב רשימה זו די לעניין זה בסייג שאין מידע קודם בידי רשות המיסים כדי להבטיח שלא ייעשה שימוש לרעה בנוהל.
4. תבהיר באופן חד משמעי כי במידה ונדחתה הבקשה לא ישמש המידע שבבקשה בהליכים פליליים ואזרחיים כנגד המבקש, ויוטל חיסיון על הדברים. דומה כי הדבר יגדיל את אטרקטיביות הליך הגילוי מרצון בקרב נישומים, מחד, ולא יפגע ברשות המיסים, מאידך, הואיל וללא הגילוי לא היה המידע מצוי בידה מלכתחילה.
5. תפעל להרחבת היקף החסינות הניתנת במסגרת הליך הגילוי מרצון גם לעבירות מס "בסיסיות", ובשיתוף עם רשויות החוק האחרות, תבחן את הרחבתו גם לעבירות אחרות, כדי לאפשר כפרת עוונות ו"חזרה בתשובה".
6. תפעל להרחבת היקף החסינות הניתנת במסגרת הליך הגילוי מרצון גם לעניין הענישה המנהלית, מה שיעצים את אטרקטיביות הליך הגילוי מרצון.
7. תפעל לפרסום ההחלטות בבקשות לגילוי מרצון על מנת להגביר את השקיפות והאחידות בהן.
8. תמסד אפשרויות ערעור מוסדרות על החלטה בבקשה לגילוי מרצון.

סיכום
על פי דברי מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים, ביום העיון של פורום מיסים של לשכת עורכי הדין בנושא "חידושים והקלות במס הכנסה – במס שבח – המע"מ", שנערך ביום 2/11/09, בימים אלה נבחנת ברשות המיסים הצעה לתיקון הנוהל. אני תקווה כי הנוהל החדש שיוצג יהיה אטרקטיבי יותר למבקשים וזאת על מנת לאפשר גביית מס, מחד, ותיקון דרכים למי שסרח, ששתיהן מטרות ראויות.

תל אביב: רח´ אבן גבירול 44
טל´: 054-7769225, פקס: 03-6915020
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לדוא"ל:
yinon@ytztaxlawyers.com

באתר האינטרנט שלי כבר ביקרתם?
www.ytztaxlawyers.com
www.ytztaxlawyers.com


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י ינון צוברי, עו"ד שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון |  חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 

 

 

 

 

ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!